ALGEMENE VOORWAARDEN SEOW

SEOW is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 63662709

Artikel 1. Algemeen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. SEOW: een eenmanszaak naar Nederlands recht, gevestigd te Amstelveen, die zich ten doel stelt dienstverlening te bieden op het gebied van online business, één en ander in de meest ruime zin, hierna te noemen: “SEOW”;
 2. Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die met SEOW een overeenkomst sluit of aan wie een offerte is uitgebracht door SEOW waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, hierna te noemen: “Opdrachtgever”;
 3. Partijen: SEOW en Opdrachtgever gezamenlijk, hierna te noemen: “Partijen”;
 4. Opdracht: iedere opdracht tot het verrichten van diensten die tussen Partijen tot stand komt, elke wijziging, aanvulling of vervolg daarop, alsmede alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die opdracht, hierna te noemen: “Opdracht”;
 5. Overeenkomst: de verbintenis die tot stand komt tussen Partijen na aanvaarding van de Opdracht door SEOW of na het accepteren van een aanbieding of offerte van SEOW door Opdrachtgever, hierna te noemen: “Overeenkomst”;
 6. Dag: kalenderdag, hierna te noemen: “Dag”;
 7. Algemene voorwaarden: onderhavige voorwaarden, hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en aanvullende of vervolgopdrachten die aan SEOW worden gegeven en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Partijen. Het door Opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar de Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met toepassing van de Algemene Voorwaarden.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden, die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn of zijn geweest bij de dienstverlening van SEOW.
 3. De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijking van de Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk, indien Partijen dit vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 5. Mocht enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepalingen(en) van de Algemene Voorwaarden worden vervangen door (een) nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.
 6. Bij onduidelijkheid omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden, dient de uitleg van deze bepaling(en) plaats te vinden naar de geest van de Algemene Voorwaarden.
 7. Situaties die niet in de Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen naar de geest van de Algemene Voorwaarden te worden beoordeeld.
 8. Ook indien SEOW niet voortdurend strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt, blijven de Algemene Voorwaarden onverminderd van toepassing en behoudt SEOW het recht om in andere gevallen strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

 1. De door SEOW opgestelde offertes zijn vrijblijvend. Een dergelijke offerte is tot 14 dagen na verzending geldig. SEOW is aan de offerte gebonden indien Opdrachtgever de aanvaarding hiervan binnen 30 dagen na verzending van de offerte schriftelijk bevestigt.
 2. Indien de aanvaarding van Opdrachtgever afwijkt van het aanbod dat is opgenomen in de offerte, is SEOW hier niet aan gebonden en komt er overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding geen Overeenkomst tot stand, tenzij SEOW dit uitdrukkelijk aangeeft.
 3. SEOW kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, kennelijk een vergissing, verschrijving of fout bevatten.
 4. De Overeenkomst tussen Partijen wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4. Gewijzigde omstandigheden

 1. Mochten de omstandigheden waarvan Partijen op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst zijn uitgegaan, dusdanig wijzigen dat daardoor naleving van (een deel van) de Overeenkomst in redelijkheid niet van (één der) partijen kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden tussen Partijen over tussentijdse wijziging van de Overeenkomst. Indien de gewijzigde omstandigheden zijn toe te rekenen aan Opdrachtgever, zal eventueel meerwerk voortvloeiend uit deze gewijzigde omstandigheden aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2. Indien Partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, aanvaardt Opdrachtgever dat de tijdsplanning van de Overeenkomst indien nodig zal worden aangepast.

Artikel 5. Uitvoering opdracht

 1. SEOW heeft het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten, indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist.
 2. De door SEOW geleverde diensten worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de daaraan gestelde eisen van goed vakmanschap. Overeenkomsten zijn slechts te definiëren als ‘inspanningsverplichting’ en kunnen derhalve nimmer een resultaatsverplichting bevatten.
 3. Bij uitvoering van werkzaamheden baseert SEOW zich op de door  Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie en gegevens. Indien er sprake is van gewijzigde feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de Opdracht, is Opdrachtgever gehouden SEOW hierover te informeren.
 4. Het is aan Opdrachtgever om alle informatie en gegevens welke SEOW naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan SEOW te verstrekken op de door SEOW gewenste wijze.
 5. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, zal SEOW de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie en gegevens retourneren aan Opdrachtgever.
 6. SEOW is gerechtigd de Opdracht in verschillende fasen uit te voeren en het reeds tot dan toe uitgevoerde afzonderlijk te factureren.
 7. Een afgesproken termijn voor het voltooien van een Opdracht door SEOW wordt slechts beschouwd als richtlijn en nimmer als fatale termijn, tenzij SEOW en Opdrachtgever schriftelijk anders uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Een bedoelde termijn vangt aan vanaf het moment dat Opdrachtgever alle door SEOW verzochte informatie verstrekt heeft.

Artikel 6. Geheimhouding

 1. Het is Partijen niet toegestaan informatie, die vertrouwelijk van aard is dan wel zou kunnen zijn, aan derden te verstrekken die niet betrokken zijn bij de Overeenkomst, dan wel de informatie aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen is. Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor alle Partijen een geheimhoudingsplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door één der partijen is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Een uitzondering hierop is echter toegestaan, indien SEOW voor zichzelf optreedt bij een civiele-, straf- of tuchtprocedure.
 2. Partijen zullen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van elkaar enig deel van informatie aan derden bekend maken behoudens aan:
 • eigen werknemers van één der partijen en dan slechts aan die werknemers die de informatie dienen te kennen voor uitvoering van hun werkzaamheden;
 • de accountant(s) van Partijen, de inspecteur van belastingen en derden die de rechtmatige taak en/of verplichting hebben om de zaken van Partijen te kennen en in dat geval slechts voor zover die informatie nodig is voor het vervullen van een dergelijke taak en/of verplichting.
 1. Opdrachtgever zal de inhoud van rapporten, adviezen en/of andere al dan niet schriftelijke uitingen van SEOW die niet zijn opgesteld of gedaan met de bedoeling derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken, tenzij SEOW hiervoor voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.
 2. SEOW zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel eveneens opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

 1. SEOW behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten voortkomend uit de geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkeld heeft in het kader van de uitvoering van de Opdracht van Opdrachtgever.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder inbegrepen werkwijzen, adviezen, modellen en andere geestesproducten van SEOW, één en ander in de meest ruime zin van het woord, direct dan wel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren. Openbaarmaking, op welke wijze dan ook, kan uitsluitend en alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van SEOW. Opdrachtgever heeft uiteraard het recht om de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in eigen organisatie, voor zover dit passend is binnen het doel van de Opdracht. Bij tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8. Tarieven

 1. Het honorarium van SEOW is geenszins afhankelijk van de uitkomst van de verleende Opdracht.
 2. Opdrachtgever betaalt aan SEOW een vergoeding voor de door SEOW geleverde diensten, bestaande uit een honorarium dat, tenzij anders overeengekomen is, gebaseerd is op het uurtarief van SEOW, vermeerderd met eventuele bijkomende kosten (zie ook lid 5 van dit artikel).
 3. Opdrachtgever komt de mogelijkheid toe een pakket af te nemen. Meer informatie over de verscheidene pakketten staat vermeld op de website www.seow.nl. Voor alle pakketten geldt een tarief van €49,- per maand voor hosting, updates en support.
 4. Indien Partijen voorafgaand aan een Opdracht een vast tarief hebben afgesproken en de uitvoering van die Opdracht tot extra werkzaamheden dwingt die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden onder dat vaste tarief te vallen, zal SEOW Opdrachtgever voorafgaand aan de uitvoering van die extra werkzaamheden informeren over de financiële consequenties daarvan.
 5. Alle door SEOW gehanteerde (uur)tarieven, alsmede de in offertes, aanbiedingen en prijslijsten e.d. vermelde (uur)tarieven zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 6. SEOW is gerechtigd periodiek te factureren.

Artikel 9. Betaling

 1. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, in de valuta waarin is gefactureerd, middels overmaking op een door SEOW aangewezen bankrekening, of via automatische incasso. Bezwaren tegen (de hoogte van) de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op. Indien aan Opdrachtgever geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (artikelen 231 t/m 247 van boek 6 BW), is hij evenmin gerechtigd de betaling van een declaratie om een andere reden op te schorten.
 2. SEOW is tevens gerechtigd vooruitbetaling te verlangen in voorkomend geval. Bij vooruitbetaling kan de Opdrachtgever geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. SEOW kan besluiten dat de Opdrachtgever de factuur in termijnen mag voldoen. In voorkomend geval wordt door SEOW duidelijk aangegeven welke betaling in welke termijn en op welke wijze dient te worden voldaan. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van SEOW is het Opdrachtgever niet toegestaan de factuur in termijnen te voldoen.
 4. Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is SEOW gerechtigd, na Opdrachtgever tenminste eenmalig te hebben aangemaand, zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de factuur aan Opdrachtgever wettelijke rente in rekening te brengen tot de datum van algehele voldoening.
 5. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, komen alle redelijke door SEOW gemaakte kosten – in en buiten rechte (bijv. incassokosten) – voor rekening van Opdrachtgever.
 6. In geval van meerdere Opdrachtgevers die verzocht hebben om een gezamenlijke Opdracht, zijn alle Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor betaling van de declaratie, ongeacht de tenaamstelling op de declaratie.
 7. SEOW heeft een retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop Opdrachtgever al hetgeen hij aan SEOW verschuldigd is, heeft voldaan.
 8. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan. Deze bepaling is onverminderd van toepassing indien Opdrachtgever bij betaling refereert aan een andere, jongere vordering.
 9. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever hiertoe naar het oordeel van SEOW aanleiding geeft, is SEOW gerechtigd om van Opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door SEOW te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Indien Opdrachtgever weigert en/of nalaat de verlangde zekerheid te verstrekken, is SEOW gerechtigd, onverminderd overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan SEOW uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, per direct opeisbaar.
 10. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van SEOW en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens SEOW onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10. Opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging

 1. SEOW is gerechtigd (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien Opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, één en ander onverminderd het recht van SEOW om schadevergoeding te vorderen.
 2. Overeenkomsten kunnen tussentijds worden opgezegd met instemming van SEOW en in overeenstemming met hetgeen in dit artikel is bepaald.
 3. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft SEOW vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie van Opdrachtgever, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan SEOW zijn toe te rekenen. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door SEOW, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van SEOW bij overdracht van de werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toe te rekenen zijn.
 4. SEOW behoudt bij tussentijdse opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan Opdrachtgever indien mogelijk de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Een eventueel voorschot zal in overleg, indien redelijkerwijs noodzakelijk naar evenredigheid worden terugbetaald.
 5. SEOW is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst (blijvend) onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen van dusdanige aard dat een ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst niet van SEOW kan worden verlangd.
 6. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van SEOW op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien SEOW de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 7. Indien SEOW tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van de schade en kosten die daardoor zijn ontstaan.
 8. SEOW maakt aanspraak op vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, direct en indirect ontstaan, indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 9. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen jegens SEOW niet nakomt en deze niet-nakoming een rechtvaardiging vormt voor ontbinding, dan is SEOW gerechtigd de Overeenkomst ter stond en onmiddellijk te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever uit hoofde van wanprestatie wel verplicht is tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
 10. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, staat het SEOW vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting aan de zijde van SEOW tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Rechtelijke tussenkomst dan wel ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De vorderingen van SEOW op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. SEOW is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel volgt. De opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van SEOW gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld van SEOW en/of haar ondergeschikte(n).
 2. SEOW is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming bij de uitvoering van de Opdracht, voor zover deze tekortkoming bestaat uit het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij uitvoering van de Opdracht mag worden vertrouwd.
 3. SEOW is niet aansprakelijk voor bij Opdrachtgever of derden ontstane schade, indien deze schade het gevolg is van handelen of nalaten van een door SEOW ingeschakelde hulppersoon (werknemers van SEOW daaronder niet begrepen).
 4. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan SEOW onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is SEOW voor de ontstane schade niet aansprakelijk.
 5. In geval van overmacht zoals besproken in artikel 13 van de Algemene Voorwaarden is SEOW niet aansprakelijk.
 6. Aansprakelijkheid van SEOW voor indirecte schade, waaronder ook begrepen wordt gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten. SEOW kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van de Algemene Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SEOW aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan SEOW toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt       ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Algemene Voorwaarden.
 7. De aansprakelijkheid van SEOW voor een tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht, alsmede voor een onrechtmatige daad, is beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in artikel 8 van de Algemene Voorwaarden als honorarium (ex btw en andere heffingen van overheidswege) aan SEOW heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmee deze verband houdt, met een maximum – indien hoger en voor zover van toepassing – van het bedrag dat op grond van de door SEOW gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering ter zake wordt uitgekeerd.
 8. Opdrachtgever dient een vordering tot vergoeding van schade uiterlijk binnen twaalf maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt bij SEOW in te dienen, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding komt te vervallen.
 9. Indien Opdrachtgever aan SEOW informatiedragers, elektronische bestanden, software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze materialen vrij zijn van virussen en defecten. Eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van deze materialen, wordt door Opdrachtgever vergoed.

Artikel 12. Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart SEOW voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan SEOW toerekenbaar is.
 2. Indien SEOW uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden SEOW zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is SEOW, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van SEOW en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 3. Tevens vrijwaart Opdrachtgever SEOW uitdrukkelijk voor aanspraken van derden met betrekking tot recht van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever aan SEOW verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 13. Overmacht

 1. SEOW is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
 2. In de Algemene Voorwaarden wordt onder ‘overmacht’ verstaan, naast hetgeen hierover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SEOW geen invloed kan uitoefenen of redelijkerwijs had kunnen uitoefenen en waardoor SEOW niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen bij Partijen daaronder inbegrepen. SEOW heeft tevens het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst (blijvend) onmogelijk maakt, intreedt nadat SEOW haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. SEOW kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en haar opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien de hierboven bedoelde situatie intreedt als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is Opdrachtgever gehouden diens verplichtingen jegens SEOW tot aan dat moment te voldoen. SEOW is dan gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 14. Klachten

 1. Alle klachten ter zake de verrichte werkzaamheden en/of facturen, dienen schriftelijk binnen 14 dagen na verzenddatum van de stukken en/of informatie waarop de klacht betrekking heeft, dan wel binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan SEOW kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van voornoemde termijn wordt Opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden en/of facturen te hebben geaccepteerd.
 2. Klachten schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 3. In geval van een terechte klacht, behoudt SEOW zich de keuze voor tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren van de afgekeurde werkzaamheden, het kosteloos opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde tarief. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal SEOW slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11 van de Algemene Voorwaarden.
 4. Indien vast komt te staan dat een door Opdrachtgever ingediende klacht ongegrond is, dan komen de daardoor ontstane kosten, door SEOW gemaakte onderzoekskosten inbegrepen, voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SEOW partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoer wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Alle geschillen tussen Partijen die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van SEOW, Amstelveen, zijnde aldus de rechter te Amstelveen. Niettemin is SEOW bevoegd het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Zowel SEOW als de Opdrachtgever zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16. Vindplaats en wijziging Algemene Voorwaarden

 1. SEOW behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van SEOW en worden bij de totstandkoming van een Overeenkomst kosteloos aan de Opdrachtgever overhandigd.
 3. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de desbetreffende rechtsbetrekking met SEOW. Opdrachtgever wordt geadviseerd om regelmatig de Algemene Voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

SEOW | KvK 63662709 | www.seow.nl | © SEOW | 29 februari 2016